Derman serişdeleri "Ýewropa Dermanlary" telekeçilik guramasy 18.04.2009 г. № 32-IV. Türkmenistanyň Kanuny esasynda ýokary hilli dermanlar bilen meşgullanýar. Daşary ýurtlardan getirilýän dermanlaryň hemmesi Türkmenistanyň Saglygy goraýyş ministrliginiň halkara sertifikatyna we sertifikatyna laýyk gelýär, dermanlar belli bir kesele garşy göreşde hili we täsiri bilen tapawutlanýar. Lukmançylyk enjamlary Lukmançylyk enjamlary 25.11.2017 г. № 661-V. Kanunyna laýyklykda Türkmenistanyň çägine getirilýär. Türkmenistanyň ähli halkara ülňülerine we standartlaryna laýyk gelýär. Hil we çydamlylygy bilen tapawutlanýar, önelgesizligi we takyklygy möhüm faktory bolup durýar. Elmydama getirýän lukmançylyk enjamlarymyzy ulanyp, ýokary hilli netijeleri gazanmagyňyzy isleýäris. Lukmançylyk kosmetika Bizde özboluşly gözelligiňizi goramak we ösdürmek üçin deri ideg önümleri, saçlara ideg önümleri, kosmetika we ş.m. kosmosutiki önümleriň köp görnüşi bar – Ewropadaky dermanhanalar bilen kosmetika kompaniýalarynyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň netijesi web sahypasynda dünýäniň iň gowy markalaryndan ýüz önümden gowrak bar. Bular: VICHY, LA ROCHE-POSAY, CATALYST

Global maslahat beriş

Ölçäp bolýan, dowamly bahany we girdejili iş kararlaryny döredýän täsirli görkezme

Hyzmatdaş çözgütleri

Kärhanalar üçin karz maglumatlary we şahsyýet dolandyryş çözgütleriniň öňdebaryjy üpjünçisi hökmünde

Marketing hyzmatlary

Markalara adamlar bilen has manyly täsirleşmäge kömek etmek, maglumatlardan has gymmatly bolýar

Biz derman serişdelerini,
lukmançylyk enjamlaryny

we bejeriş

kosmetikany getirýäris

Biz durnukly ösýän we ýokary korporatiw sosial jogapkärçilikli kompaniýa. Kompaniýanyň baýlygy – ony ajaýyp edýän adamlar!

KOMPANIÝA HAKYNDA

2010-njy ýyldan bäri «Ýewropa Dermanlar» Hojalyk Jemgyýeti Türkmenistanyň bazarynda işleýär. Esasy iş görnüşi – derman serişdelerini, lukmançylyk enjamlaryny we lukmançylyk maksatly önümleri getirmek. Kompaniýa dünýäniň farmasewtiki öndürijileri bilen hyzmatdaşlyk edýär.

_
12+Ýyllyk alyjylaryň ynamy
2500Gowrak harytlaryň görnüşi
70+Daşary ýurt hyzmatdaşlary

Işiň esasy görnüşi dermanlary, lukmançylyk enjamlaryny we lukmançylyk enjamlaryny eltmekdir.
Kompaniýa dünýä derman öndürijileriniň ýolbaşçylary bilen hyzmatdaşlyk edýär.