«Ýewropa Dermanlar» Hojalyk Jemgyýeti

Ilatyň saglygy barada alada edýäris – lukmançylyk dermanlary, lukmançylyk enjamlaryny we lukmançylyk kosmetikasyny getirýäris.

12+Ýyllyk alyjylaryň ynamy
2500Gowrak harytlaryň görnüşi
70+Daşary ýurt hyzmatdaşlary

Artykmaçlyklarymyz

Diňe ýokary hil

Biz öňdebaryjy lukmançylyk we farmasewtiki kärhanalaryna wekilçilik edýäris. Ähli kompaniýalar her ýyl Halkara lukmançylyk sergisine gatnaşdylar we birnäçe gezek baýrakly orunlar we gatnaşmak diplomlary bilen sylaglandy, bu biziň ýurdumyzyň ýolbaşçylarynyň bize berýän ýokary bahasyny görkezýär.

Açyklyk we elýeterlilik

Biz alyjylar üçin açyk, diňe telefon jaňy ýa-da habar ibermek ýeterli! Müşderiler we hyzmatdaşlar üçin elýeterli maglumatlar bilen

Hakyky bilermenler

Jemi “Ýewropa Dermanlar” Hojalyk jemgyýetinde 60-dan gowrak adam işleýär. Işgärler hünär ussatlygyny yzygiderli ýokarlandyrýar, daşary ýurtlardaky okuwlara gatnaşýar, hünärmenler işgärleri taýýarlamak üçin gelýär, çagyrylan hünärmenleriň we lektorlaryň gatnaşmagynda maslahatlar, ussatlyk sapaklary geçirilýär. Biz bir ýerde duramzok, pozisiýamyz “Özüň öwrendiňmi, başga birine-de öwret”.

Zerur serişdeler

Kompaniýanyň bukjasynda dürli terapewtiki toparlarynyň dermanlary bar. Oňa hassahana we OTC dermanlary girýär. 50-den gowrak serişdeler “Ýaşaýyş üçin möhüm we zerur dermanlar” sanawyna girizildi.

Biz hyzmatdaşlyga açyk

Hyzmatdaşlyk bilen gyzyklanýan bolsaňyz, gowy hyzmatdaş hökmünde biz özümizi tanatdyk. Biziň bilen habarlaşyň ýa-da saýtymyzda arza goýuň.

Müşderilerimiz

Biziň kompaniýamyzyň maksady Türkmenistanyň farmatewtiki bazaryny hil standartlaryna laýyk gelýän ewropa dermanlary bilen üpjün etmekligine ugrukdyrlandyr.

Döwlet getirmeleri

2010-njy ýyldan bäri kompaniýa Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi, Türkmenistanyň Goranmak ministrligi, Türkmenistanyň Içeri işler ministrligi tarapyndan geçirilen döwlet tenderler çärelerine birnäçe gezek gatnaşdy. Bu maksatnamanyň çäginde Türkmenistanyň bejeriş edaralaryna dermak serişdeleriniň, lukmançylyk enjamlarynyň we lukmançylyk maksatly önümleriniň getirilmegi amala aşyryldy.

Dermanhana getirmeleri

2010-njy ýyldan başlap, Türkmenistanyň ähli täjirçilik we döwlet dermanhanalary bilen üstünlikli hyzmatdaşlyk edýäris. Dermanhanalarda näsaglara ýeňilliklil şertlerde harytlary satyn almaga mümkinçilik berýän mahabatlandyryş geçirilýär.